Vitajte na stránkach občianskeho združenia Asociácia krízových stredísk

 

Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí    na Slovensku

Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné detstvo.  Ako organizácie dlhodobo pracujúce s deťmi a ich rodinami však vieme, že nie všetky deti na Slovensku majú šancu v takomto priaznivom prostredí vyrastať. V našej praxi sa, žiaľ, stretávame  s prípadmi, kedy sú deti vystavené zanedbávaniu, zneužívaniu či týraniu, a to aj zo strany tých najbližších. Priestor rodiny, ktorý by mal deťom poskytovať útočisko a ochranu, sa tak stáva priestorom ohrozenia. Ak nie je možná jeho náprava, je potrebné, aby sa o fyzické, psychické a sociálne bezpečie detí postaral niekto iný. V rámci svojich možností a kompetencií pomáhame ohrozeným deťom tam, kde zlyháva vlastná rodina, alebo tam, kde systém sociálnoprávnej ochrany detí nedokáže reagovať dostatočne pružne. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločnú platformu, Koalíciu pre deti, ktorá sa bude zasadzovať za práva a potreby každého dieťaťa.

Dieťa stojí v centre našej pozornosti. Je naším výsostným záujmom upozorňovať na možnosti konkrétnych zlepšení v slovenskom systéme sociálnoprávnej ochrany detí. Táto ochrana pritom nezahŕňa len sociálnych pracovníkov, ale aj učiteľov, lekárov, zástupcov polície, vyšetrovateľov, sudcov, advokátov, a v neposlednom rade nás všetkých – rodičov a občanov tohto štátu. Slovenská republika pred dvadsiatimi rokmi podpísala Dohovor o právach dieťaťa. V ňom sa jednoznačne uvádza, že dieťa má nárok na osobitnú starostlivosť a ochranu. Tešíme sa, že dnes si potrebu pozornosti venovanej právam dieťaťa naliehavo uvedomuje aj verejnosť. Zároveň však chceme upozorniť, že niektoré medializované informácie sú zavádzajúce a nevychádzajú zo znalosti zákonného rámca sociálnych práv dieťaťa na Slovensku.

Naše skúsenosti v práci s detskými obeťami násilia nám nedovoľujú v žiadnom smere stotožniť sa s medializovanými teóriami nezakladajúcimi sa na pravde, ktoré nesú názov "juvenilná justícia". Plne sa dištancujeme od akýchkoľvek tvrdení týkajúcich sa kradnutia detí zamestnancami štátu, linkami pomoci či organizáciami, ktoré pomáhajú deťom. Tvrdíme, že stále nerobíme všetko preto, aby naše deti boli skutočne chránené. V našej dlhoročnej práci sme sa nestretli s kradnutím detí, zato však každý deň bojujeme proti kradnutiu ich detstva tými, ktorí by im mali byť najbližší.

 

 

Projekt „Partnerstvo“- najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie

 

Východiská pre realizáciu projektu:

Projekt je pilotným projektom zameraným na sieťovanie, vytváranie dlhodobých partnerstiev medzi jednotlivými poskytovateľmi optarení SPODaSK a sociálnych služieb zameraných na pomoc deťom a rodinám v kríze, nielen na regionálnej úrovni, ale aj na národnej úrovni.  Vytvára priestor na otvorenú komunikáciu, vzájomnú podporu, vzájomné odborné poradenstvo a vznik neformálnych odborných skupín, čím významne prispieva k skvalitňovaniu poskytovaných sociálnych služieb a opatrení SPODaSK. Skvalitnenie služieb a opatrení SPODaSK je v predloženom projekte zamerané na najohrozenejšiu skupinu  - deti, deti týrané, zneužívané, zanedbávané, rodiny v krízových životných situáciách. Z praktických skúseností predkladateľa, ale aj partnerov projektu,  je veľmi dôležité vytvárať podmienky na poskytovanie kvalitných  sociálnych služieb a opatrení SPODaSK, realizáciou ktorých dochádza k prevencii vzniku závažnejších sociálno-patologických javov (samovraždy, smrť spôsobená dlhodobým týraním, poruchy správania, detská prostitúcia, drogová zívislosť...).

Cieľová skupina projektu:

- občania v nepriaznivých sociálnych/životných situáciách, rizikové rodiny, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, deti u ktorých je podozrenie, že boli obeťami týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania

- rodiny a deti v krízových životných situáciách

- klienti rezidenčných krízových stredísk

- zamestnanci predkladateľa, zamestnanci partnera, zamestnanci členských organizácií ASK pracujúci v sociálnych službách a opatreniach SPODaSK

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kvality sociálnych služieb- opatrení SPODaSK pre oblasť práce s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi, rodinami v kríze a rodinami, ktorým hrozí sociálne vylúčenie.

Aktivity projektu:

1/ Sociálna terénna práca pre rizikové rodiny, rodiny v kríze, deti s podozrením na sy CAN, CSA

2/ Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov predkladateľa, partnera a zamestnancov asociovaných partnerov AKS vo vybratých témach nevyhnutných na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a opatrení SPODaSK.

3/ Vytvorenie Štandardov kvality poskytovaných opatrení SPODaSK v krízovom stredisku a spracovanie metodiky a postupov pri identifikácii týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

4/ Sieťovanie a rozvoj partnerstva

Partneri projektu:

- Občianske združenie Náruč- Pomoc deťom v kríze

- Asociácia krízových stredísk

Časové trvanie projektu:

01.10.2012- 31.08.2014

Výška finančného príspevku:

119 207 €

 

 

Asociácia KS

Tlačová správa

Bratislava, 15. novembra 2011 - Asociácia krízových stredísk (AKS) vznikla pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí 19. novembra.

„Poslaním AKS je skvalitňovať  vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízových strediskách. Účelom  je účinná  ochrana  klientov, ako aj záujmov akreditovaných subjektov prevádzkujúcich krízové strediská,“ povedal Ivan Leitman, predseda výkonného výboru AKS.

Prvoradým cieľom AKS je  združovať akreditované krízové strediská, pôsobiace na Slovensku. Presadzovať ich záujmy a prispievať k vzájomnej spolupráci členov vo všetkých oblastiach ochrany detí a rodín, ktoré sú ohrozené  týraním, zneužívaním, zanedbávaním, domácim násilím a sociálnym vylúčením. Uplatňujúc pritom najnovšie  odborné  poznatky, skúsenosti a príklady dobrej praxe.

„AKS chce prispievať k skvalitňovaniu slovenskej legislatívy, upravujúcej činnosť krízových stredísk, a v širšom kontexte vytvárajúcej rámec pre účinnú ochranu obetí týrania, zneužívania a zanedbávania. Ďalej vytvárať a do praxe zavádzať štandardy kvality služieb poskytovaných v krízových strediskách a zvyšovať profesijnú úroveň pracovníkov krízových stredísk,“ doplnil Ivan Leitman z Asociácie krízových stredísk (AKS).

Pod stále rastúcim tlakom na  zvyšovanie chrany týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí  si odborníci z viacerých krízových stredísk  na Slovensku uvedomili, že prišiel čas na spájanie síl a presadzovanie účinného systému pomoci. Ako konštatuje Mariana Kováčová, prezidentka AKS: „V práci s týranými a sexuálne zneužívanými deťmi nie je možné tolerovať dlhoročné trvanie procesov, niekoľkonásobné vypočúvanie detí aj po rokoch, niekoľkoročné pobyty detí v krízových strediskách (v zmysle zákona by malo ísť o najviac 6-mesačný pobyt), prieťahy v konaniach, nekompetentné rozhodovanie, nekonanie  orgánov činných v trestnom konaní, ale aj ďalších orgánov, ktoré majú riešiť situáciu dieťaťa.“

„Deti ohrozené násilím potrebujú osobitnú ochranu a starostlivosť,“ upozorňuje ďalej Ivan Leitman, predseda Výkonného výboru AKS, „pretože oproti iným obetiam násilia sú zraniteľnejšie, odkázané na pomoc dospelých a vzhľadom na svoju fyzickú a psychickú nezrelosť majú obmedzenú (u najmenších detí žiadnu) možnosť brániť sa. Táto skutočnosť je všeobecne známa, ale v praxi sa na ňu často zabúda a záujmy ohrozených detí sa strácajú v spleti iných záujmov a priorít.“

V zmysle početných medzinárodných dohovorov je preto zodpovednosťou štátu, aby účinnejšie ako dosiaľ  chránil práva ohrozených detí,  predchádzal násiliu na deťoch a bojoval proti všetkým formám násilia páchaného na deťoch.

Asociácia krízových stredísk je pripravená podieľať sa na všetkých opatreniach, ktoré týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom pomôžu vymaniť sa z násilia a vrátiť im  šťastné detstvo.

Anketa

Páči sa Vám náša nová web stránka?

Celkový počet hlasov: 108