Asociácia krízových stredísk

 

Asociácia krízových stredísk (AKS) vznikla pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí 19. novembra.
Prvoradým cieľom AKS je  združovať akreditované krízové strediská, pôsobiace na Slovensku. Presadzovať ich záujmy a prispievať k vzájomnej spolupráci členov vo všetkých oblastiach ochrany detí a rodín, ktoré sú ohrozené  týraním, zneužívaním, zanedbávaním, domácim násilím a sociálnym vylúčením. Uplatňujúc pritom najnovšie  odborné  poznatky, skúsenosti a príklady dobrej praxe.
AKS chce prispievať k skvalitňovaniu slovenskej legislatívy, upravujúcej činnosť krízových stredísk, a v širšom kontexte vytvárajúcej rámec pre účinnú ochranu obetí týrania, zneužívania a zanedbávania. Ďalej vytvárať a do praxe zavádzať štandardy kvality služieb poskytovaných v krízových strediskách a zvyšovať profesijnú úroveň pracovníkov krízových stredísk
Asociácia krízových stredísk je pripravená podieľať sa na všetkých opatreniach, ktoré týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom pomôžu vymaniť sa z násilia a vrátiť im  šťastné detstvo.

Poslaním AKS je podieľať sa na skvalitňovaní vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízových strediskách za účelom účinnej ochrany klientov a záujmov akreditovaných subjektov prevádzkujúcich krízové strediská.

 

Predmetom činnosti AKS je:

1.      Združovať krízové strediská pôsobiace v SR

2.      Zjednocovať a obhajovať záujmy členov AKS

3.      Zastupovať členov AKS vo vzťahu k štátnym a iným orgánom v SR a v zahraničí

4.      Dbať o dodržiavanie právnych noriem a profesijnej etiky a morálky v rámci činnosti členov AKS