Projekt „Partnerstvo“- najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie

 

Východiská pre realizáciu projektu:

Projekt je pilotným projektom zameraným na sieťovanie, vytváranie dlhodobých partnerstiev medzi jednotlivými poskytovateľmi optarení SPODaSK a sociálnych služieb zameraných na pomoc deťom a rodinám v kríze, nielen na regionálnej úrovni, ale aj na národnej úrovni.  Vytvára priestor na otvorenú komunikáciu, vzájomnú podporu, vzájomné odborné poradenstvo a vznik neformálnych odborných skupín, čím významne prispieva k skvalitňovaniu poskytovaných sociálnych služieb a opatrení SPODaSK. Skvalitnenie služieb a opatrení SPODaSK je v predloženom projekte zamerané na najohrozenejšiu skupinu  - deti, deti týrané, zneužívané, zanedbávané, rodiny v krízových životných situáciách. Z praktických skúseností predkladateľa, ale aj partnerov projektu,  je veľmi dôležité vytvárať podmienky na poskytovanie kvalitných  sociálnych služieb a opatrení SPODaSK, realizáciou ktorých dochádza k prevencii vzniku závažnejších sociálno-patologických javov (samovraždy, smrť spôsobená dlhodobým týraním, poruchy správania, detská prostitúcia, drogová zívislosť...).

Cieľová skupina projektu:

- občania v nepriaznivých sociálnych/životných situáciách, rizikové rodiny, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, deti u ktorých je podozrenie, že boli obeťami týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania

- rodiny a deti v krízových životných situáciách

- klienti rezidenčných krízových stredísk

- zamestnanci predkladateľa, zamestnanci partnera, zamestnanci členských organizácií ASK pracujúci v sociálnych službách a opatreniach SPODaSK

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kvality sociálnych služieb- opatrení SPODaSK pre oblasť práce s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi, rodinami v kríze a rodinami, ktorým hrozí sociálne vylúčenie.

Aktivity projektu:

1/ Sociálna terénna práca pre rizikové rodiny, rodiny v kríze, deti s podozrením na sy CAN, CSA

2/ Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov predkladateľa, partnera a zamestnancov asociovaných partnerov AKS vo vybratých témach nevyhnutných na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a opatrení SPODaSK.

3/ Vytvorenie Štandardov kvality poskytovaných opatrení SPODaSK v krízovom stredisku a spracovanie metodiky a postupov pri identifikácii týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

4/ Sieťovanie a rozvoj partnerstva

Partneri projektu:

- Občianske združenie Náruč- Pomoc deťom v kríze

- Asociácia krízových stredísk

Časové trvanie projektu:

01.10.2012- 31.08.2014

Výška finančného príspevku:

119 207 €